[1]
قلی پورا. و علامتیانا. 2015. بررسی اثر تغییرات درجه حرارت و زبری کانال بر کیفیت فاضلاب تصفیه‌خانه پرکندآباد مشهد با استفاده از مدل‌سازی عددی. آب و توسعه پایدار. 2, 1 (سپتامبر 2015), 51-58. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.43579.