[1]
داودآبادیم., شالپوشش. و بلورچیح. 2015. بهبود ارزیابی عملکرد مالی با انتخاب نماینده‌ی شاخص‌ها با رویکرد تئوری تحلیل رابطه‌ی خاکستری (مطالعه موردی: شرکت‏ های آب و فاضلاب شهری). آب و توسعه پایدار. 2, 1 (سپتامبر 2015), 9-16. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.45959.