[1]
یوسف زاده چابکم., باقریع. و داوریک. 2015. ارزیابی سیستم منابع آب محدوده‌ی مطالعاتی آبخوان مشهد با رویکرد به ‌هم ‌پیوسته براساس چارچوب حسابداری آب. آب و توسعه پایدار. 2, 1 (سپتامبر 2015), 25-32. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.46167.