[1]
براتیخ., طاهری سودجانیه. و شایان نژادم. 2636. معادلات اساسی بکار گرفته شده در مدل SWAP و راهنمای کاربردی مدل. آب و توسعه پایدار. 2, 1 (سپتامبر 2636), 67-80. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.46701.