[1]
شهرجردیر., رئوفی‌نیام., سجادی فرس.ح. و خلیلیع. 2015. رویکرد روش های کیفی و تصمیم گیری فازی برای انتخاب پروژه های BOT و BOO مبتنی بر ریسک در صنعت آب و فاضلاب. آب و توسعه پایدار. 1, 3 (جولای 2015), 17-26. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i3.46705.