[1]
قلعه بان تکمه داشم., طاهری تیزروع. و زارع ابیانهح. 2015. چهارچوب مدل‌‌های عامل‌بنیان در شبیه‌سازی رفتار ذینفعان برای مدیریت منابع آب. آب و توسعه پایدار. 2, 1 (سپتامبر 2015), 87-94. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.47716.