[1]
لاله زاریر. 2016. تأثیر قیمت آب تحت سناریوهای مختلف تخصیص آب بر بهره‫وری اقتصادی الگوی کشت دشت باغملک. آب و توسعه پایدار. 3, 2 (دسامبر 2016), 9-18. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i2.48263.