[1]
نیكخواهم., رحیمیانم., روستام. و رزاقیانح. 2015. ارزیابی برخی راهکارهای مدیریتی افزایش شاخص کارآیی مصرف آب مزارع گندم در شرایط شور. آب و توسعه پایدار. 1, 3 (مارس 2015), 53-58. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i3.48659.