[1]
عمرانیان خراسانیب.ک.ح. 2015. یادداشت تحلیلی: «حکمرانی خوب» و «مدیریت آب». آب و توسعه پایدار. 1, 3 (جولای 2015), 94-95. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i3.48661.