[1]
قزل سوفلوع. و رضوی نبویس.م. 2015. سرمقاله و یاداشتهای کوتاه. آب و توسعه پایدار. 2, 1 (سپتامبر 2015), الف-پ. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.51161.