[1]
آب منطقه ای خراسان رضویش. 2015. گزارشی از فعالیت های شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی. آب و توسعه پایدار. 2, 1 (سپتامبر 2015), 112. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.51170.