[1]
پیرعلی زفره ئیا. و ابراهیمی درچهع. 2016. معرفی چند شاخص‌ زیستی مناسب برای ارزیابی‌کیفیت‌آب‌رودخانه. آب و توسعه پایدار. 3, 2 (دسامبر 2016), 35-42. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i2.51713.