[1]
طباطباییس.م., خزیمه نژادح. و اکبرپورا. 2016. مروری بر الگوریتم‌های فراکاوشی در مدیریت منابع آب. آب و توسعه پایدار. 3, 2 (دسامبر 2016), 105-114. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i2.52605.