[1]
خیاط رستمیب. 2016. معرفی نرم افزار Menyanthes برای تحلیل سری های زمانی هیدروژئولوژیک با نگرش فیزیکی. آب و توسعه پایدار. 3, 2 (دسامبر 2016), 93-104. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i2.53715.