[1]
خداشناسع. 2016. تاثیر کاهش فصل رشد محصولات زراعی پاییزه بر بهره‌برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی. آب و توسعه پایدار. 3, 2 (دسامبر 2016), 73-82. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i2.55013.