[1]
قندهاریا., علوی مقدمس.م.ر. و عمرانیان خراسانیح. 2016. مدیریت منابع آب در حوضه آبریز هریرود بر اساس نظریه بازی. آب و توسعه پایدار. 3, 1 (سپتامبر 2016), 115-121. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.55039.