[1]
تبریزی دخت‏ فردا., شمسع. و هوشمندان مقدم فردز. 2017. عوامل فردی، اجتماعی و ارتباطی تأثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آبیاری سد سهند. آب و توسعه پایدار. 4, 2 (می 2017), 131-138. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.57393.