[1]
جوادی پاشاکیک., سجادی فرس.ح., احمدپور برازجانیم. و نجیبی فینیع. 2016. سنجش اثر فعالیت‏ های اقتصادی ایران بر تقاضای آب، زمین و انسان در سال 1391، رهیافت جدول داده – ستانده. آب و توسعه پایدار. 3, 1 (سپتامبر 2016), 23-30. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.58453.