[1]
مغربیم., قزل سوفلوع. و علیمیرزاییح. 2017. ارزیابی ریسک در اجزای سازه ی سرریز (مطالعه موردی سد چندیر). آب و توسعه پایدار. 4, 2 (نوامبر 2017), 41-48. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.59241.