[1]
ابراهیم ‏آبادیغ., داودآبادیم. و شالپوشش. 2016. شناسایی فرصت‏ های اقتصادی از دست رفته‏ ی پروژه‏ های در جریان تکمیل صنعت آب و فاضلاب. آب و توسعه پایدار. 3, 1 (سپتامبر 2016), 1-8. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59408.