[1]
ابوالحسنیل. و خلیلیا. 2016. بررسی روش‌های اجرای حسابداری آب، معرفی و اجرای کارآمدترین روش. آب و توسعه پایدار. 3, 1 (سپتامبر 2016), 9-22. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59415.