[1]
شاهنوشین., نقویس. و رحمتیا.ا. 2016. بازخوردهای کلان اقتصادی- زیست‌محیطی اتخاذ سیاست "افزایش جمعیت" در ایران. آب و توسعه پایدار. 3, 1 (سپتامبر 2016), 31-46. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59426.