[1]
تهامی پور زرندیم. و قربانیم. 2016. اندازه‏ گیری و تحلیل جایگاه تجارت آب مجازی در بخش صنعت و معدن ایران. آب و توسعه پایدار. 3, 1 (سپتامبر 2016), 59-72. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59427.