[1]
کشاورزع., شریعتمدارم., خسرویع., شیخی مهرآبادیا., بیکی خشکا., شعبانیم., بخشایشم., کیان‌پورر. و فکاریب. 2016. برآورد ارزش اقتصادی آب از دست‏ رفته‌ی ناشی از ضایعات محصولات کشاورزی (زراعی و باغی آبی) از مرحله برداشت تا قبل از مصرف. آب و توسعه پایدار. 3, 1 (سپتامبر 2016), 73-82. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59431.