[1]
کیانیغ. 2016. نقش بازار در تخصیص بهینه منابع آب و عوامل موثر بر کارایی بازار آب. آب و توسعه پایدار. 3, 1 (سپتامبر 2016), 93-102. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59447.