[1]
نظریم. 2016. بازار آب در تئوری و عمل: شکست بازار و سیاست عمومی. آب و توسعه پایدار. 3, 1 (سپتامبر 2016), 103-114. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59448.