[1]
قدوسیح. و داوریح. 2016. تحلیل انتقادی آب مجازی از منظر سیاست‌گذاری. آب و توسعه پایدار. 3, 1 (سپتامبر 2016), 47-58. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59520.