[1]
قزل سوفلوع. 2016. بررسی برخی ابعاد فنی و اقتصادی شیرین سازی و انتقال آب دریا به مناطق مرکزی ایران. آب و توسعه پایدار. 3, 1 (سپتامبر 2016), 130-130. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59557.