[1]
شاهنوشین. و پاکروحش. 2016. سرمقاله و یادداشت کوتاه. آب و توسعه پایدار. 3, 1 (سپتامبر 2016), الف-پ. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59558.