[1]
ایلدرمیع. و قربانیم. 2017. اهمیت اکوتوریسم منابع آبی در توسعه گردشگری مناطق کوهستانی (مطالعه موردی: استان همدان). آب و توسعه پایدار. 4, 2 (می 2017), 139-150. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.59783.