[1]
جعفری اصلج., سامی کشکولیب. و بهرامیم. 2017. کنترل بهینه فشار با هدف حداقل‌سازی نشت در شبکه‌های توزیع ‌آب. آب و توسعه پایدار. 4, 2 (جولای 2017), 49-56. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.61886.