[1]
دیندارلوع. و دستورانیم. 2017. بررسی کارایی تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال در تأمین کیفیت پساب برای مصارف آبیاری (مطالعه موردی: تصفیه‏ خانه فاضلاب کرمانشاه). آب و توسعه پایدار. 4, 2 (نوامبر 2017), 31-40. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.61986.