[1]
مسلمیح. 2017. مروری بر تأثیر طرح‌های آبخوانداری بر روند تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک. آب و توسعه پایدار. 4, 2 (می 2017), 57-68. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.62151.