[1]
شفیعیم. و قراریش. 2017. مروری بر مفاهیم مدل‌سازی هیدرولوژی در حوضه‌های آبریز : بخش اول معرفی فرآیند مدل سازی. آب و توسعه پایدار. 4, 2 (می 2017), 95-102. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.62154.