[1]
رادمنشف., صدریس. و شهبازیع. 2017. ارزیابی آسیب ‏پذیری آبخوان دشت جارمه توسط روش ‏های دراستیک و سینتکس. آب و توسعه پایدار. 4, 2 (دسامبر 2017), 111-120. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.62561.