[1]
درخشانه., داوریک., هاشمی ‏نیاس.م. و ضیائیع.ن. 2018. حداکثر خشکسالی محتمل مبنایی برای تخمین و حفظ ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی. آب و توسعه پایدار. 4, 2 (فوریه 2018), 121-130. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.62564.