[1]
شاهدیم. و طالبی حسین آبادف. 2017. یادداشت تحلیلی: آشنایی با مفاهیم پایه در سیستم منابع آب. آب و توسعه پایدار. 3, 2 (مارس 2017), 117-119. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i2.63304.