[1]
داودآبادیم., سجادی ‏فرس., قانعع.ا. و شالپوشش. 2017. رویکردهای اقتصاد چرخشی فاضلاب در توسعه ی پایدار. آب و توسعه پایدار. 4, 2 (آگوست 2017), 1-12. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i1.1.65197.