[1]
شهرجردیر., ابراهیم ابادیغ. و شهبازیس. 2017. ارزیابی هزینه‏ های کیفیت و انتخاب گزینه مناسب برای کاهش هزینه ‏ها با مدل ‏های تحلیل سلسله مراتبی و شباهت به گزینه ‏های ایده‏ آل فازی (مطالعه‏ موردی: شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی). آب و توسعه پایدار. 4, 2 (نوامبر 2017), 13-22. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.66178.