[1]
داوریک. و طباطباییس.ع. 2018. سرمقاله و یادداشت کوتاه. آب و توسعه پایدار. 4, 2 (آوریل 2018), الف-پ. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.72218.