[1]
درخشانه. 2018. یادداشت تحلیلی: ابهام ‏زدایی از مفاهیم پایه در حوزه مدیریت آب: «گروداران آب چه کسانی هستند؟». آب و توسعه پایدار. 4, 2 (آوریل 2018), 161-165. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.72219.