[1]
شفیعیم. 2018. یادداشت تحلیلی: پاسخ در طبیعت نهفته است: تأملی بر موضوع روز جهانی آب 2018 در بستر «توسعه پایدار». آب و توسعه پایدار. 4, 2 (آوریل 2018), 166-168. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.72220.