[1]
توسعه پایدارآ. 2018. بخش ویژه:ضرورت تغییر در سیاست های آبی کشور. آب و توسعه پایدار. 4, 2 (آوریل 2018), 169-190. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.72223.