(1)
دحیماویع.; غنیانم.; مهراب قوچانیا.; زارعیح. فرآیند بکارگیری مدلهای تصمیم گیری چند معیاره در اولویت بندی اجرای طرحهای توسعه منابع آب مناطق روستائی استان خوزستان. jwsd 2015, 1, 9-16.