(1)
بوستانیآ.; خداشناسس. بررسی روش نشت یابی در شبکه آب تحت فشار برمبنای رابطه فشار- نشت (ارائه کد بهینه یابی مکان یابی نشت). jwsd 2015, 2, 59-66.