(1)
وثوقی نیریم.; محویا.; محمدیم. ج.; محویا. ح.; علی محمدیم.; شیرمردیم.; نعیم‌آبادیا. بررسی عملکرد زئولیت اصلاح شده درحذف اسید هیومیک از محلول‌های آبی. jwsd 2015, 2, 33-40.