(1)
شریعتیح.; خداشناسس. ر. بررسی روش های کنترل آبشستگی موضعی اطراف پایه پل. jwsd 2015, 1, 43-52.