(1)
زارعش.; حیاتید. تجربه موفق مدیرت مشارکتی آبیاری: مطالعه موردی شرکت سهامی آبیاری و کشاورزی مجن- شاهرود. jwsd 2015, 1, 83-88.