(1)
طاهریق. بررسی توان گیاه‌پالایی ساق‌ترشک و ذرت برای حذف آلاینده سولفونات آنتراکینون. jwsd 2015, 2, 41-50.