(1)
قزل سوفلوع.; مغربیم. معرفی سامانه ارزیابی طرح‌های مطالعاتی در بخش آب (یادداشت فنی). jwsd 2015, 2, 95-102.